Entendre el programador de tasques de linux (CRON)

El programador de tasques per exelència al mon linux és l’anomenat CRON. Aquest és un servici (dimoni) que està presenc a totes les distribucions de linux (crec que és així). Jo no vaig a extendre’m molt explicant cóm funciona ja que es pot complicar bastant la configuració que es vulga aplicar en l’execució d’una tasca (que si vull que s’executi cada 10 minuts de tal a tal hora i sols tal i tal dia de la setmana….). Sols vaig a explicar breument cada columna i possibles configuracions.

Per a poder editar el fitxer de configuració del cron s’executa l’ordre
sudo crontab -e
L’editor és un editor en mode text. Igual hi ha alguna ordre ja posada o no, però siga com siga explique les columnes que hi ha:

# Exemple de definició de cron:
# .---------------- minut (0 - 59)
# | .------------- hora (0 - 23)
# | | .---------- dia del més (1 - 31)
# | | | .------- mes (1 - 12) O jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- dia de la setmana (0 - 6) (diumenge=0 or 7)
# | | | | |
# * * * * * comandament

 • En la primera columna indiquem a quin minut volem que s’execute.
 • En la segon columna indiquem a quina hora volem que s’execute.
 • En la tercera columna indiquem quin dia del mes volem que s’execute el comandament.
 • En la quarta columna indiquem en quin mes volem que s’execute.
 • En la quinta columna indiquem en quin dia volem que s’execute (0 = diumenge, 1 = dilluns,…, 6 = dissabte, 7 = diumenge).
 • En l’última columna indiquem qué volem executar.

El caràcter comodí * indica que no es definix res en eixa columna i sols s’admet en les primeres cinc columnes
Si volem posar varies unitats de temps en una mateixa columna, per exemple que s’execute a les 12 i a les 19, separarem els valors per una ‘,‘: 12,19
Si volem indicar un rang de valors consecutius (que s’execute a cada hora des de la 1 fins a les 5) utilitzarem el ‘‘:1-2
Si volem indicar “executar cada X temps”, utilitzarem el ‘/‘ per exemple executar cada 5 minuts: */5

Un exemple de com complicar la cosa seria aquest:
0-30/5 9,12 1-7 * 1 Executar durant 5 minuts els primers 30 minuts de les 9 i les 12 del primer dilluns de cada mes

 • A la primera columna indiquem primer el rang de temps en minuts (0-30) i després que volem que s’execute cada 5 minuts (/5).
 • A la segona columna li indiquem que s’execute a les 9 i les 12 (9,12).
 • A la tercera columna li indiquem que s’execute del dia 1 al 7 del mes.
 • La quarta la deixem al caracter comodí, que significa ‘per a qualsevol’ mes.
 • La quinta columna li indiquem que volem que s’execute el dilluns, aquesta columna condiciona a la tercera columna fent que sols s’execute quan coincideixquen les 2 columnes (dia del mes entre 1 i 7 i que ademés siga dilluns).

Com es pot observar… es pot complicar. Aquest exemple l’he tret de la xarxa i l’he complicat un poc més

I ara un exemple un poc més pràctic:
30 18 * * * rm /home/someuser/tmp/*

(tots els dies a les 18:30 es borra el contingut de la carpeta /home/someuser/tmp)

Ah! pel que he pogut observar, abans també existia 2 columnes més on s’indicava l’usuari i l’any que es volia executar. Ara ja no apareixen i si es vol programar alguna tasca com a usuari X el que es fa és fer un crontab -e en la sessió d’aquest usuari

http://www.adminschoice.com/crontab-quick-reference
http://www.pantz.org/software/cron/croninfo.html
http://www.nncron.ru/help/EN/working/cron-format.htm