Configurar Apache en Debian par a tenir diferents dominis

Ara que és assequible tenir un servidor al cloud ens apareixen diferents projectes els quals necessiten de pàgina web. És assequible tenir un servidor al cloud però un servidor per projecte ja no és gens assequible.
Aleshores el que fem és configurar dominis virtuals al servidor per a que s’accedixca a una carpeta específica en condició del ‘nom'(domini) que s’ha escrit al navegador web client. El procés és realment senzill.

En apache hi ha una carpeta (/etc/apache2/sites-available) on hi ha un fitxer anomenat 000-default.conf, doncs be el que anem a fer és una nova configuració per còpia d’aquest. Copiem i editem el nou fitxer>

# cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/vicent.conf
# nano /etc/apache2/sites-available/vicent.conf

Es modifiquen les línies que es mostren a continuació per les dades del nou domini:

ServerAdmin admin@vicent.homelinux.net
ServerName vicent.homelinux.net
ServerAlias vicent.homelinux.com
DocumentRoot /var/www/vicent.homelinux.net

ServerName i ServerAlias no estan al fitxer de configuració, es posen seguit del DocumentRoot (o abans, sempre dins de les etiquetes VirtualHost). ServerAlias no és precís, s’utilitza molt quan es té un domini en diferents extensions.

També es poden canviar els fitxers de logs per si volem separar-los, estan al mateix fitxer.

Guardem les modificacions i:

a2ensite vicent

(fixeu-se que no he posat el .conf) En executar ens sugerirà que reiniciem el servei d’apache, així que el reiniciem i ja està tot fet!

Reviseu que el DocumentRoot apunta a un directori vàlid al qual té accés el grup www-data